Israel, profetordet og det personlige Gudsforhold
 
Av Gordon Tobiassen
 
Mars 2019

Overskriften gir mange forskjellige reaksjoner. Hva har Israel og profetordet med mitt Gudsforhold å gjøre? For meg er det Jesus har gjort, mer enn nok. Jeg trenger ikke noe ved siden av Ham. Det mangler ikke på kommentarer, uttalelser og underlige bemerkninger på mine mange reiser. Det meste handler nok om en stor porsjon uvitenhet og svært lite kjennskap til Guds Ord.

Mange leser Bibelen og filtrerer Israel bort. Det vitner om stor uvitenhet, fordi Israels plass i forkynnelsen bør stå i forhold til den plass landet og folket har i Bibelen. Bibelen ble til som et resultat av Guds møte med dette folket. Israel var og er fortsatt «Ordets» første adressat. Når det gjelder GT (Mosebøkene, Salmene og profetene) er Gud og Israels folk hovedaktørene. I det Nye Testamente, begynner både Matteus og Lukas med Jesu slekts tavle, som er en del av Israels historie. Evangeliene handler om Ham som kom for å oppfylle løftene til det jødiske folk. Kan vi tale om Guds frelsesplan uten å nevne Israels plass i denne planen?

Paulus så denne sammenhengen meget tydelig. Han tar dette opp i romerbrevet til de hedningekristne i Rom, hvor tema er frelse og rettferdiggjørelse (kap. 1- 8). Paulus fortsetter å skrive om Israels frelse i kap. 9 - 11. Han så disse to temaene i en nøye sammenheng. For NTs kristne var løftet Jesus gav, før Han vendte hjem Kristi himmelfartsdag: Han skulle komme igjen. Joh.14.1ff. Dette løftet var et levende håp. Det lyste tydelig og var levende for NTs menighet. Dette håpet gav dem mot og kraft til å holde ut i de mange trengsler og forfølgelser de opplevde gjennom skiftende tider.

Jesu gjenkomst og endetidens tegn og profetier er sentrale tema i NT. For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Matt 23:39 I dette skriftstedet gjør Jesus det klart at han ikke vil komme tilbake før jødene sier JA til ham. Ifølge Matt 24, Mark 13 og Luk 21 vil den siste akt i endetidens drama bli utspilt i landet Israel, med jødene som en av hovedaktørene. Dette viser at det er ikke noen vei utenom temaet Israel for dem som vil tale om endetiden. Kan man ha syn for Jesu gjenkomst og for endetiden uten å ha syn for Israel? Svaret er NEI.

Jeg vil trekke frem to advarsler fra Skriften. Den første går til hedningenasjonene, og har med den dårlige behandlingen vi hedninger gir dagens Israel. Det har også med den likegyldige innstillingen, men også den fiendtlige innstillingen nasjonene har inntatt overfor Israel i dag. Det kommer en dag, og den er ikke langt borte, da dagens nasjoner skal stå foran et dommersete som Bibelen kaller dommen i Josafats dal. Da skal nasjonene svare i forhold til deres behandling av Jødene, den behandlingen nasjonene gir jødene i dag. Og det skal være kriteriet om de skal gå inn i det tusenårige fredsriket, eller bli forkastet for evig.

Den andre advarselen går til oss kristne i dag, for den kalde skulder av motstand og likegyldighet som vises mot folket, landet og byen Jerusalem. La oss i denne tid begynne å skjønne hva det hele går ut på. Endetidens budskap til endetidens menighet er: Hvordan står det til med DEN FØRSTE KJÆRLIGHET? Hva sa Jesus til en stor fraksjon av endetidens menighet? Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Omvend deg derfor, ellers vil jeg komme over deg og frata deg lysestaken.

Hva er denne lysestaken? I denne kontekst, er lysestaken det profetiske ord. I mange menigheter er den nok på sparebluss. Det profetiske ord er lyset som gir klarhet og opplyser i en tid som denne. Der hvor det profetiske lys ikke får skinne, vil det profetiske Israel ligge i totalt mørke. Gud har så tydelig erklært sin kjærlighet til Israel og utbasunert sine planer med det folket, at selv ved litt overfladisk lesning skal vi kunne se det og erkjenne det. Se, jeg samler dere fra alle de land som jeg drev dere bort fra i min vrede og harme og min store forbitrelse, og jeg vil føre dem tilbake til dette sted og la dem bo trygt. De skal være MITT folk, og jeg vil være deres Gud… Jer 32:37-41

Jødefolkets historie opptar størstedelen av Bibelen og er en uuttømmelig kilde å øse åndelige velsignelser fra. Alt dette hendte Israel folket som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. 1 Kor 10:11

Gordon Tobiassen
 
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen