Det jødiske folks forhold til landet Israel i bibelsk perspektiv
 
Av Gordon Tobiassen
 
Desember 2018

Det som gjør Israel, landet og folket så spesielt, er utelukkende Guds løfter. Uten disse løftene og den viktige bakgrunnen de har ut fra Guds ord, hadde folket, landet og byen Jerusalem ingen betydning. Innledningsvis til denne artikkels overskrift passer det å sitere Israels statsminister, Benjamin Netanyahu:

«Bibelen er garantien for vår eksistens og nøkkelen til landet vårt. Uten Bibelen og den eldgamle linken til vårt Land, har det jødiske nærvær i Israel ingen betydning for oss. Helt fra Josvas tid og frem til i dag har vi måtte kjempe mot alle de som ønsker å utslette oss.»

Israel er det eneste landet i verden som bærer det samme navnet, snakker det samme språket, opprett-holder den samme troen og befinner seg på det samme landområdet som det gjorde for over 3000 år siden.

Utvelgelsen av folket
Utvelgelsen av dette folket begynte med Abram 1 Mos 12,1-3. Et spørsmål som ofte stilles i dag: Hvorfor utvalgte Gud seg Abrahams ætt, folket Israel? Var det fordi han søkte etter et spesielt gudfryktig og fromt folk, og så endelig fant Israel som et svar til den standard og de tanker Han hadde om et folk? Svaret er Nei. Israel var ikke et fromt og gudfryktig folk. Herren klaget ofte over folkets vantro og gjenstridighet. Guds utvelgelse av Israel har utelukkende sin grunn i Guds egen barmhjertighet og frelsesvilje.

Hva er så spesielt med landet Israel og jødene som folk? Både landet og folket er spesielle, først og fremst på grunn av løftene Gud har gitt dem i sitt ord. For å sitere noen løfter: 3 Mos 25,23 Meg hører landet til, sier Herren. 5 Mos 11,12 Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for, alltid hviler Herren din Guds øye på det fra årets begynnelse til dets ende. Disse løfter understreker at Gud har selv omsorg for landet.

Jødene sier selv: Vi vet at akkurat som et tre ikke kan leve uten røtter festet dypt nede i jorden, så kan vi, det jødiske folk, ikke leve uten vår forbindelse til Israels land. 1 Mos 17,7-8: Her understrekes det at landet er gitt som arv og eiendom til Israel. Profeten Amos understreket dette tydelig kap 9,15, Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.

I dag er Israel presset
De er inne i den mest utfordrende tid siden staten ble gjenopprettet i 1948. Folket og landet er trengt på alle hold, de er lagt for hat av en hel verden. «UNESCO» er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, hovedkontoret ligger i Paris, deres formål er å bidra til fred og sikkerhet. Den 13. oktober 2016 var 150 delegater samlet fra FNs 195 medlemsland, her ble det fremmet følgende forslag: «Jødene har ingen tilknytting til Tempelplassen og Klagemuren i Jerusalem». Dette forslaget er løgn, det er historieløst og viser delegatenes dårlige kunnskap og innsikt. Israels statsminister var tidlig på banen og kalte forslaget en skam! Det er så hinsides all sunn fornuft, som å hevde at Kina har ingenting med den kinesiske mur å gjøre, uttalte Netanyahu. Tempelplassen er ett av jødenes helligste steder, som de i dag mer eller mindre er utestengt fra. Her stod Salomos tempel, senere Herodes tempel, her var det Abraham dro for å ofre sin sønn Isak.

Det er viktig å være klar over at forslaget fra UNESCO er noe mye mer, det er en målrettet åndskamp mot landet Israel fra den muslimske verden. I denne målrettede åndskamp klarer de muslimske delegater å få med seg mange ledere fra kristne og andre hedningenasjoner i verden. Resultatet er at to tredjedeler av FNs medlemsland allerede har skrevet under på at Jerusalem skal deles. Det er tydelige advarsler i skriften til verdens nasjoner om å løfte feil på Jerusalem. Dette har aldri kommet så tydelig frem som nå, forstår vi da hva den profetiske klokke varsler, les Sak 1,14-17, kap 8 og kap 12,1-3.

Løftet om landet er håpet
Til evig tid skal de eie landet. De er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære. Jes 60,21.

Ingen makt kan omstyrte Guds plan og vilje med dette folk, Gud har bevist det med å føre dem tilbake til landet. Folket bor nå i sitt land utelukkende på grunn av Guds nåde og godhet. 80 prosent av alle løfter til Israel som folk og land er i dag oppfylt, et mektig bevis for profetordets sannhet. Gud selv, som er Israels vokter, skal selv sørge for at de resterende profetier som gjelder Israels fremtid vil oppfylles.

Jesu første og andre komme til landet er tydelig beskrevet. Rom 11,26 Fra Sion skal redningsmannen komme. Jødene skal være i landet når han kommer tilbake. Når han kommer igjen, skal jødene ta imot Ham og gråte sårt over Ham som de har gjennomstungent. Da vil løftene til folket og landet oppfylles til fulle. De var redskap til Hans første komme, og de skal være redskap til Hans andre komme når Kristus setter føttene på Oljeberget, Rom.11. Da går de inn i fylden og blir det Gud har lovet, en velsignelse for hele verden.

Avslutningsvis vil jeg understreke så tydelig jeg kan: Det er jødene som skal fullføre misjons-oppdraget Apgj 15,13-15. Ut fra Guds ord kan vi slå det fast, folket, landet og byen Jerusalem hører nøye sammen i et Bibelsk perspektiv.

D.L. Moody (1837 – 1899)

USAs kjente vekkelsesforkynner i det 18. århundre, hans budskap gav gjenklang over store deler av verden. På slutten av sin tjeneste kom han med denne tydelige uttalelse når det gjelder forkynnelsen av Det profetiske ord:
• De som forsømmer profetiene i sin forkynnelse, har kun et avstumpet og halvt evangelium.
• Evangeliet handler ikke bare om Kristus på korset, men også om Kristus på sin herlighets trone.
• Evangeliet er ikke bare om smertenes mann, men også om Kristus som kongenes Konge og herrenes Herre.
• Evangeliet handler ikke bare om Hans første komme, men også om Hans annet komme.
• De som forsømmer profetiene, taper halvdelen av Bibelens undervisning.
• De går glipp av halvdelen av de oppmuntrende henvisninger, og halvdelen av den trøst som Gud har tiltenkt sitt folk.

Gordon Tobiassen
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen