Bortrykkelsen - er det en ny lære?

Av Ingolf K Ones

Når vi leser i Bibelen om de siste ting, forstår vi at det er utallige mennesker i menigheter over hele verden som ikke er rede når Jesus kommer for å hente bruden. La oss derfor være våkne og edru slik at den dagen ikke kommer uventet over oss som en snare, skriver siviløkonom Ingolf K. Ones, Nordhordland i denne artikkelen.

Guds store hemmelighet var Jesus Kristus
Jesu Kristi store hemmelighet var menigheten. I Matteus evangelium 16:18 sier Jesus at han vil bygge sin menighet på klippen som er Kristus. Dette var apostelen Peter fullstendig klar over. Se 1 Peter 2:4-6.


Dette skjedde på Pinsefestens dag i Jerusalem
Menighetens tid, nådens tidshusholdning, er tiden mellom profeten Daniels 69. og 70. åruke.
Den 70. åruke er vredens tid som vil vare i 7 år. Hvorfor kommer denne vredens tid over jorden? Bibelforskere opererer med 7 tidshusholdninger. De tidshusholdningene som er ferdige, ble avsluttet med dom fordi synden var himmelropende, og de som står igjen, nådens tidshusholdning nr. 6 og Det tusenårige fredsriket nr. 7, vil også bli avsluttet ved dom. Verden modnes til dom i våre dager. Fra 1950-årene og til i dag har det gått med rasende fart. Paulus skriver i 2 Tess 2:3 ”La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet (frafallet fra troen) komme, og syndens menneske bli åpenbart, fortapelsens sønn.” Jesus sier i Lukas 18:8: ”Men når Menneskesønnen kommer, mon Han da vil finne troen på jorden?

Det er altså et faktum at frafallet fra troen allerede er ganske omfattende. Jesus forutså utviklingen og apostelen Paulus har skrevet meget klart om frafallet som gjør seg mer og mer gjeldende. Jesus ba om enhet blant kristne. En enhet som måtte være slik enheten er mellom Gud og Ham selv for at verden skal tro. Dette kan vi kalle guddommelig, bibelsk enhet. Denne form for enhet finnes ikke i dag. Den eksisterte bare en kort tid i den første menigheten i Jerusalem, hvor de troende holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apg 2:42.

Skal menigheten være på jorden i vredens tid?
Jesus sier i sin avskjedstale til disiplene i Joh 14:2 og 3: ”I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.” Paulus skriver i Rom 3:28: ”For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.” I Rom 5:9: ”Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved Hans blod, ved Ham bli frelst fra vreden.” Videre i 1 Tess 1:10: ”… og vente på Hans Sønn fra himlene - Ham som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, Han som frir oss fra vreden som kommer. Og i 1 Tess 5:9: ”For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.” Åp 3:10: ”Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time, som vil komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden.” Denne prøvelsens time eller vreden er profeten Daniels 70. årsuke som skal vare i 7 år.

Bortrykkelse FØR trengselstiden
Disse bibelversene taler helt tydelig om at Menigheten skal bortrykkes før vreden (trengselen) kommer over jorden. 1 Tess 4:16 forteller oss med klare ord hvordan dette skal skje: ”For Herren selv skal komme ned fra him-melen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i, skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.” I Johannes Åpenbaring kan vi lese om de 24 eldste som befinner seg på 24 troner rundt Guds trone ved begynnelsen av trengselen. Disse eldste er representanter for de bortrykkede slik det fremgår av sangen: ”Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konger på jorden.” Åp 4:4 og 5:9 og 10.

Vreden eller trengselen - når begynner den?
Bibelen forteller oss at det er noe som holder igjen. Vreden, som omtales i Åpenbaringsboken, kan ikke begynne før det som holder igjen, er fjernet fra jorden. Ved å studere Bibelen, finner vi at menigheten må tas bort fra jorden før syndens menneske (Antikrist) kan stå frem. Guds folk har nemlig, som vi har sett ovenfor, fått løfte om å bli frelst fra vreden. Vi finner tilsvarende eksempler i GT. Noah, hans sønner og deres koner måtte gå inn i Arken og Gud måtte lukke døren, før Gud kunne sende vannflommen over jorden. Gud kunne heller ikke la dommen falle over Sodoma og Gomorra før Lot og hans familie var kommet i sikkerhet. Vi kan derfor slå fast at menigheten må hentes hjem til Himmelen ved bortrykkelsen før vreden (trengselen) bryter løs. Det er imidlertid nødvendig å gjøre oppmerksom på at det ikke er selvsagt at hvert eneste medlem i menighetene blir rykket opp. Vi må nemlig være rede slik Jesus advarer oss om!

Det er ikke alle som er enige i det som er anført ovenfor Det er nemlig tre oppfatninger med hensyn til når Jesu gjenkomst vil skje:
1. Jesus kommer før trengselen
2. Jesus kommer midt i uken (Daniels 70. åruke)
3. Jesus kommer etter trengselen

Mange får problemer med tolkningen av Skriften, fordi de ikke er klar over at Jesu komme er delt i to avdelinger: Hans komme som brudgom før trengselen og Hans komme som Konge etter trengselen. Mange er heller ikke klar over forskjellen på uttrykkene Kristi dag og Herrens dag. Kristi dag gjelder menigheten og det som skjer før trengselen og Herrens dag gjelder Jesu komme som Konge og opprettelsen av Det tusenårige fredsrike i forbindelse med avslutningen av trengselen. Den som har dette klart for seg, vil ikke få problemer med å forstå den kronologiske rekkefølgen av det som heretter skal skje.

Hvem blir med når Jesus kommer for å hente bruden (menigheten)?
Paulus skriver i Rom 3:24 at mennesket ”blir rettferdiggjort uforskyldt av Hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus” og videre i Rom 3:28 ”For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort av tro, uten lovgjerninger” og så i Rom 5:1 ”Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.” ”For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om” Gal 5:5.Troen er altså en absolutt nødvendig forutsetning for å tekkes Gud, men det er ikke nok bare å være en bekjennende kristen. Det er også et livsspørsmål. ”Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart med Ham i herlighet”, Kol 3:4 og 1 Joh 5:12 ” Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.” ”Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha.” Joh 4:23.

Vi kan si at rettferdiggjørelsen er bortrykkelsens grunnlag, og at vi, i tillegg, må ha et godt livssamfunn med vår Frelser og Herre. Dette står sentralt i Skriften og må derfor stå sentralt i forkynnelsen av evangeliet. Vi lever, som allerede nevnt, i en alvorlig frafallstid. Det er frafall fra troen i kristenheten som blir mer og mer markant og alvorlig. Verden modnes for dom i et stadig raskere tempo. Det er derfor viktig at vi som ønsker å bli hentet hjem til himmelen i bortrykkelsen, er våkne og edru i denne tiden og at vi holder fast på Guds og Jesu løfter i evangeliet.

Den store trengsel - vredens tid
Så snart menigheten er hentet hjem til himmelen ved bortrykkelsen, trer Antikrist frem. Han skal regjere i 7 år. I Bibelen finner vi tre store profetier om Antikrist, i profeten Daniel 7, i 2 Tess 2 og i Åp 13. Denne personen som stiger opp av folkehavet, blir beskrevet som Jesu Kristi store motstander, et overmenneske, et djevelbesatt geni, som er djevelens utvalgte redskap for å prøve å rette et knusende slag mot Den evige konge, Den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, vår Herre Jesus Kristus og Den hellige Ånd, og mot Guds utvalgte folk, jødene.

I den første halvdel av trengselstiden, i 3 ½ år, vil han være opptatt av å skaffe seg et solid fotfeste og oppslutning fra folkemassene. Han har tilsynelatende liten tid på seg og allierer seg med verdenskirken som i Johannes Åpenbaring blir kalt Den store skjøgen. Antikrist inngår også en avtale med jødene. Det regnes med at dette gjelder en forsvars- og handelsavtale, fordi det står at når Gog går mot Israel, kommer han til et folk som bor uten murer, og som verken har bom eller porter.

Midt i 7-årsperioden skjer det at Antikrist setter seg i Templet. Han utgir seg for å være Gud og forlanger tilbedelse. Det ser ut for at han ikke er fornøyd med oppslutningen av tilbedelse og han går derfor til det skritt å innføre dyrets merke for å tvinge hvert menneske til å delta i tilbedelsen. ”Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.” Åp 13:16 og 17.

Den som ikke vil tilbe dyret, Antikrist, og heller ikke ta dyrets merke på hånden eller på pannen, må regne med å bli drept. Bibelen forteller oss at det: ”Er en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegreiner i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, Han som sitter på tronen, og Lammet.” ”Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.” Åp 7:9,10 og 14.

Når vi leser i Bibelen om de siste ting, forstår vi at det er utallige mennesker i menigheter over hele verden som ikke er rede når Jesus kommer for å hente bruden. De som lever under trengselstiden og vil til Himmelen, må regne med å lide martyrdøden. La oss derfor være våkne og edru slik at den dagen ikke kommer uventet over oss som en snare. Lukas 21:34.

To kriger i trengselstiden
Kjente, dyktige bibelforskere plasserer to store og meget omfattende kriger i trengselstiden, Gog-krigen i første del av trengselstiden og Harmageddonslaget i siste halvdel av trengselstiden. Når Gog-krigen finner sted, er Israel og Antikrist allierte, men etter denne krigen blir det et avgjort brudd mellom dem. Det er et visst opphold mellom de to krigene, fordi det står skrevet at Gog vil få sitt gravsted i Israel. Israels hus skal holde på med å begrave gog-krigerne i Gog-hopens dal i hele sju måneder. Esek 39:11-13.

Trengselstiden blir en forferdelig dommens tid over jorden med en nedslakting av mennesker uten sidestykke i historien. Vi kan lese om dette i Jesaja 24:1-6, Sakarias 13:8 og Åpenbaringen 16:18-20. Israel blir omtalt som en slagmark med strømmer av blod. ”I hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler bli utryddet og omkomme, bare en tredjedel skal bli spart.” Jesus sier om denne tiden at ”dersom Herren ikke forkortet de dager, ble intet kjød frelst.” Markus 13:20.

Trengselstiden er også en dommens tid over skjøgen, det falske religionssystem, de frafalne kirker som søker sammen under enhetens fane. Alle kirker og trosretninger legger noe helt annet i ordet enhet enn det Jesus gjorde. Derfor er dette blitt et forførelsens redskap som går sin seiersgang over verden med et frafall fra troen av dimensjoner.

Når Harmageddonslaget raser på sitt verste, kommer Jesus igjen til Oljeberget. ”Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Lukas 21:27. Dyret, Antikrist, og den falske profet blir grepet og kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre blir drept med sverdet som går ut fra Hans munn og djevelen blir bundet i avgrunnen for tusen år. Jesus oppretter Det tusenårige fredsrike som skal bli evangelisert av jødene til et vitnesbyrd for alle folkeslag og så skal enden komme! i samsvar med Matt 24:14.

Publisert i Sjibbolet desember-nummer 2015
Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no