Daniels 70 årsuker-del 1 Daniels 70 årsuker-del 2 Daniels 70 årsuker-del 3 Daniels 70 årsuker-del 4
     
  Daniels 70 årsuker for Israel og Jerusalem - del 1

Av Torolf Karlsen

Læren om bortrykkelse før trengselstiden

Dette bibelstudium baserer seg på det vi kan kalle for "læren om bortrykkelse før trengselstiden", på engelsk Pre-Tribulation Rapture.

Det betyr at vi tror Jesus vil hente sin menighet ved bortrykkelse umiddelbart før Daniels 70. årsuke hvilket er et tidsrom av sju år. I denne perioden begynner Antikristen sin regjeringsperiode over jorden og i midten av uken, dvs. etter 3 ½ år, kommer "den store trengsel" som både Daniel og Jesus talte om.

Bortrykkelsen skjer samtidig med at de hensovnede (døde) i Kristus står opp og får nye kropper. De troende som lever vil også få nye og forvandlede kropper og sammen med disse blir de rykket opp i luften og møter Jesus på skyene.

Alle skriftsteder som omhandler trengselstiden mangler ord om menigheten (ekklesia), noe som viser at Jesu Kristi kirke av de hellige, ikke lenger er på jorden under den store trengsel. Henvisninger: 1 Tess. 4:14-18, 1 Kor. 15:51-54, Åpenbaringen 3:10, m. fl.

Det er flere som har tatt på seg å utlegge profeten Daniels store profeti om de 70 årsukene men med varierende resultat. Likevel er det av stor viktighet at man klarer å løse denne hemmeligheten om den helt spesielle tiden det her dreier seg om, nemlig 490 profetiske år som er tilmålt Israel (7x70). For min del har studiet av disse versene gitt meg stor glede og forståelsen av versene har virkelig fylt min ånd med forbauselse og åpenbaring. La meg få dele min forståelse med leserne.

- Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste. Du skal vite og forstå: Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer – og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Dan 9:24-27NB 07

Det er viktig å legge merke til at disse 70 årsukene gjelder jødefolket, Israel, og den hellige staden, Jerusalem. Hedningefolkene som nevnes kort i profetien er der bare i den grad de berører Israel på en eller annen måte.

En spesiell tidsepoke for Israel
Daniel fikk vite at det var avsatt et bestemt tidsprogram for Israel-folket. Tiden er oppgitt på en hemmelighetsfull måte men likevel de begivenheter som skal finne sted i løpet av denne perioden er klart definert. Tiden som er fastsatt er 70 årsuker. Dette er et tidsrom av 490 år. Her regnes en uke som sju år. Hver dag står for ett år. (Se Esek 4:4-6)

Hva skjer i denne tidsepoken?
I løpet av denne tiden skal dette skje:
   
1 Ondskapen skal nå sitt mål
2 Synden skal ta slutt
3 Misgjerning skal dekkes over – synden blir sonet og tilgivelse tilveiebrakt
4 En evig rettferdighet blir tilbudt alle syndere
5 Profetordet og alle syner blir oppfylt
6 Et aller helligste skal bli salvet

Det synes å være helt åpenbart at dette til sammen taler om frelsesverket og avslutning på nådens tidshushildning.


Hva og hvem er startpunktet for profetien?
Dette er et meget viktig spørsmål og svaret må være korrekt. Vi har en henvisning til skriften og vi finneren hendelser som skjer i det kongelige hoffet under kong Artaxerxes i Nehemja 2:1og 8 Hvor det står:

- I måneden nisan i kong Artaxerxes' tjuende år traff det seg en gang slik at det var satt fram vin for ham. Jeg tok da vinen og rakte den til kongen. Jeg hadde aldri før vært sorgfull når jeg stod for hans ansikt. Da sa kongen til meg: Hvorfor ser du så bedrøvet ut? Du er jo ikke syk. Det kan ikke være annet enn hjertesorg! Da ble jeg meget redd. Og jeg sa til kongen: Kongen leve for evig! Skulle ikke jeg se bedrøvet ut når byen hvor mine fedres graver er, ligger øde, og dens porter er fortært av ild! Da sa kongen til meg: Hva er det da du ønsker? Da bad jeg til himmelens Gud, og så sa jeg til kongen: Om kongen så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg at du vil la meg reise til Juda, til den byen hvor mine fedres graver er, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved hans side: Hvor lenge vil reisen vare? Når kommer du tilbake? – Kongen syntes godt om dette, og gav meg lov til å reise. Og jeg nevnte da en bestemt tid for ham. Så sa jeg til kongen: Om kongen så synes, så la meg få brev med til stattholderne på den andre siden av elven, så de lar meg dra gjennom sitt land til jeg kommer til Juda, og likeså et brev til Asaf, han som har oppsynet over kongens skoger, at han skal gi meg tømmer til bjelker i portene til tempelborgen og til portene i bymuren, og til det huset jeg skal bo i. Og kongen gav meg det, fordi min Gud holdt sin gode hånd over meg. Neh 2:1-8 NB07

Her gir kong Artaxerxes tillatelse til å bygge opp igjen byen Jerusalem. Dette stemmer overens med profeten Daniel som sier:

- Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker (69)

Vi vet at den persiske kongen Artaxerxes 20. regjeringsår var året 445 f. Kristus. Dette året er utgangspunktet og starten for profetien. Vi vet også måneden for hendelsen i kongens palass. Det var måneden Nisan som tilsvarer måneden april her hos oss. Vi kan derfor regne med at det i alle fall må ha vært 1. Nisan 445 f. Kristus. Artaxerxes I var konge over det gamle Persia i tiden 465 -424 før Kristus. Han var sønn av Xerxex den 1. av Persia. Han er også kalt for Longimanus (latin) fordi man sier at hans høyre arm var lengre enn den venstre.

Profetiens tre deler
Det er tydelig at profetien har tre inndelinger:
   
Den første delen: 7 uker = 49 år
Den midterste og største delen: 62 uker = 434 år
Den siste delen: 1 uke = 7 år

Totalt blir det 70 uker = 490 år (profetiske år)

Hva skjer i løpet av de første 49 årene?
Jerusalem blir igjen opp bygget og murene gjenreist men det skjer under stadig motgang fra jødenes mange fiender rundt omkring dem.

- Du skal vite og forstå: Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Dan 9:25 NB07

Hva skjer etter at neste periode utløper?
Etter de neste 62 uker når det til sammen har gått 483 profetiske år fra kong Artaxerxes befaling om å gjenoppbygge Jerusalem, skjer det dramatiske hendelser.
Her må vi stoppe litt for å si noe om de personer vi finner fremstilt i denne viktige profetien.

Tre personer fremstilles:
   
En Salvet, en Fyrste = Dette er Messias, Jesus fra Nasaret.
En fyrste som kommer = Romeren Titus som ødela Jerusalem år 70.
Han som stadfester pakten med de mange = Antikristen som setter seg i Guds tempel.

Ved utløpet av de 483 første ukene vil Messias bli utryddet og intet (herredømme) ha. Dette kan virke litt kryptisk men det er ikke vanskeligere å forstå enn det som vi vet virkelig skjedde i bibelhistorien om Jesus Messias.

To hendelser tilskrives den Salvede i Daniels profeti:
   
Han salves (ved Jordan) og begynner sin offentlige tjeneste som Messias.
- og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Apg 10:38 NB07
Han blir fornektet for Pilatus og dør (på korset) og hans herredømme (riket for Israel) blir framskutt til en annen tid. Dette betyr i klartekst at jødefolket ved sine ledere forkaster Kristus og deres dom blir en virkelighet.
  - Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som dere forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates. Men dere fornektet Den Hellige og Rettferdige, og bad om at en morder måtte bli gitt dere. Men livets høvding drepte dere – ham som Gud oppvakte fra de døde. Det er ham vi vitner om. Apg 3:13-15 NB07

Fyrsten som kommer
Dette er romeren Titus, sønn av Keiser Vespasian som inntok og ødela Jerusalem i år 70 e. Kristus. Det kan ikke være tvil om at det er han for det sies med klare ord at denne fyrsten skal gjøre nettopp det.

- Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer – og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Dan 9:26 NB07

Etter dette forferdelige sies det at slutten på den hendelsen vil være oversvømmelse. Det synes klart at byen Jerusalem med tempelområdet ble oversømmet av fremmede hedningefolk. Krig og elendighet har siden eksistert og landet har lagt tilnærmet øde i 2000 år.

Han som gjør pakten fast for de mange
I det siste verset (v. 27) sies det:

- Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Dan 9:27 NB 07

Dette er et profetord om Antikrist, den siste av Israels fiender før Kristus kommer og skaper fred på jorden i 1000 år. Han inngår en pakt med mange av det jødiske folket. Ikke alle tror at Antikrist er Messias, mange flykter fra Jerusalem og til det sted Gud har gjort i stand for dem i ørkenen (trolig Petra i Jordan). Se også Matt 24:15-21 og 2 Tess 2:3-4

Dette skjer etter at menigheten, Jesu brud, er bortrykket til himlen ved Jesu komme. Dette er den siste uken, de siste 7 årene som er Antikrists totale regjeringstid på jorden. Dette er synonymt med den store trengsel som både Daniel, Kristus og Johannes taler om. Se Dan 12:1, Matt 24:15, Åp. 7:14

Men noe skjer i midten av uken. Det betyr at etter at pakten med Israel er inngått, bryter Antikrist denne pakten og forbyr jødene å fortsette å ofte til Gud i det nye templet som er bygget. Han forlanger at jødene skal tilbe ham som Gud. Denne hendelsen fører til total forvirring og krise og de 3 ½ gjenstående årene er synonymt med den store trengsel hvor synene i Åpenbaringsboken går i bokstavelig oppfyllelse.

toppen


Den siste uken – den 70. årsuken – del 2

Av Torolf Karlsen

Vi fortsetter bibelstudiet om Daniels-bokens 70 årsuker og vil nå konsentrer oss spesielt om den siste uken eller de siste sju årene som leder opp til Jesu annet komme.

Hvor befinner vi oss i tiden?
Er den 70 årsuken allerede gått? Har alle de mål blitt oppnådd for Israel som vers 24 taler om? Vi kan si med sikkerhet at det har det dessverre ikke. Israel er fremdeles ikke frelst. Fremdeles gjenstår det profetiske hendelser både fra GT og NT. Hvis dette stemmer så er den 70 årsuken fremdeles foran oss. Alle bibelfortolkere er ikke enig med oss. Noen hevder:

Noen sier den 70. uken begynte umiddelbart etter Jesu død og oppstandelse
Vi tror ikke det stemmer. Én uke er 7 år. Følger vi denne tankegangen leder de syv følgende årene etter Jesu død inn i apostelgjerningenes herlige vekkelser.
   
Men når sju år var gått var Israel som nasjon fortsatt i sine synder og profetordet ble ikke oppfylt slik det var profetert av Daniel.
I stedet fortsatte jødene sin motstand mot evangeliet. Apostelen Paulus opplevde dette på alle sine misjonsreiser, det var intens forfølgelse fra jøder og spesielt de ortodokse.
Evangeliet gikk etterhvert mer og mer over til hedningefolkene. De som sto utenom jødenes sfære og tro tok imot Jesus Messias.
Det fremsto heller ikke noen som skulle gjøre pakten fast for de mange (jøder) og en så heller ikke noe til at matofferet opphørte eller at ødeleggelsens vederstyggelighet kom på vinger til templet. Herodes tempel lå fortsatt i grus og offertjenesten var opphørt.

En parentes i tiden
Hvordan skal vi forstå dette? Det mest logiske er at mellom den 69. og 70. årsuken kom det en tids-parentes. Det er også i harmoni med hva som ellers læres i skriften: Israel ble satt til side og evangeliet gikk til hedningene. Gud tok omsorg først for å få et folk av hedningefolkene for sitt navn før han igjen vender seg til Israels hus med fornyet tilbud om frelsen.

- Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette. Apg 15:14-17 NB 07

I henhold til dette har den 70. årsuken – de siste 7 årene i Guds timeplan – ennå ikke begynt å rulle. Vi er ennå i den tid da Israel er forherdet mens nasjonene ellers høstes inn i Guds rike.

Når tid begynner de siste 7 år i Guds tidsplan?
Den perioden begynner når det fremstår en mann som gjør pakten fast for de mange.
Allerede her dukker det opp flere spørsmål:
   
Hvem er denne mannen,
Hvilken pakt er det snakk om?
Hvem er ”de mange”?
Vi vil forsøke å besvare dette på en enkel måte.

Hvem er mannen?
Det er ingen tvil om at denne personen er Antikrist i begynnelsen av sin regjeringsperiode. Han er kjent fra flere skriftavsnitt i både GT og NT og har mange flere navn enn vi til vanlig er klar over.

Verdenshistoriens mest suksessrike politiker
I sum kan man si at mannen som slutter en fast pakt med de mange for en uke er verdenshistoriens mest suksessrike politiker. Han trer frem på verdensarenaen i begynnelsen av den 70. årsuken – i de siste sju årene før Kristus kommer tilbake for å opprette det 1000-årige messianske fredsrike.

- Jeg gav nøye akt på hornene. Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og tre av de første horn ble rykket opp for å gi plass til det. Og se, dette hornet hadde øyne som menneskeøyne, og en munn som talte store ord. Dan 7:8 NB 07

- Og jeg ble stående å se på grunn av lyden av de store ord som hornet talte. Og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. Dan 7:11NB 07

Vi kan si at Antikrist fremtreden har blitt holdt tilbake så lange Den Hellige Ånd og menigheten fremdeles var på jorden. Men når bortrykkelsen finner sted fjernes dette hinder og Antikristen åpenbares.

- Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.
2Tess 2:6-8 NB 07

I denne oversettelsen brukes en bestemt artikkel ”den”. Det korrekte ordet er ”han”. Grunntekstens ord betegner en personlighet, derfor, i alle andre oversettelser, skrives ”han”.
Bibelselskapets oversettelse av 2005 oversetter slik:

- Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere? Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne. Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien. Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. 2 Tess. 2:7-9 Bibelen 05

I 2. Tessalonikerbrev ser vi ord som ”syndens menneske”, ”den lovløse” og ”fortapelsens sønn”.

To kalendere å ta hensyn til
Her kommer vi til et viktig punkt. Vi har en bibelske kalender og en Julian kalender. Den vi til vanlig bruker og regner tiden etter er Julian Kalender. Kalenderen ble innført av Julius Cesar i år 46 f. Kristus og har 365 dager. Denne kalenderen følger solens vandring.

Jødene brukte en annen tidsregning hvor månen var avgjørende. Den jødiske kalender har 12 måneder med tillegg av en 13. måned som inneholder alle skuddårsdagene. Den bibelske modellen for tid er at én måned har 30 dager og ett år har 360 dager. Dette kommer frem av 1. Mos 7:11-12, 24, 8:24 Ezek. 4:6

- I det år av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre måneden, på den syttende dag i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet. Regnet strømmet ned over jorden i førti dager og førti netter. 1M 7:11-12 NB 07

- Og vannet ble stående høyt over jorden i hundre og femti dager. 1M 7:24NB 07

- I den sjuende måned, på den syttende dag i måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene. 1M 8:4 NB 07

Fra den 17. dagen i den 2. måned til den 17. dagen i den 7. måned er nøyaktig 5 måneder.
5 måneder x 30 dager = 150 dager (1 Mos. 7:24). 150 dager : 5 måneder = 30 dager i hver måned.

Ett år er likt med én dag
Dette fakta kommer frem i beretningen om Esekiel som lå 390 + 40 dager på høyre og venstre side hvor én dag var likt med ett år.

- Så skal du legge deg på din venstre side og legge Israels-folkets misgjerninger på den! I så mange dager som du ligger på den siden, skal du bære deres misgjerning. Deres misgjerningsår gjør jeg til like mange dager for deg, tre hundre og nitti dager. Så lenge skal du bære Israels-folkets misgjerning. Når du så er kommet til ende med dem, skal du annen gang legge deg ned, du skal legge deg på din høyre side og bære Juda-folkets misgjerning. I førti dager, én dag for hvert år, vil jeg la deg bære den. Esek 4:4-6 NB 07

For å komme frem til den rette utregningen av de 70 ukene og plassere profetien i vår historie, må man gjøre om de profetiske årene til vanlige kalenderår etter Julian Kalender. Dette kommer vi til i neste runde.

Vi forstår at mange av svarene på våre spørsmål er allerede besvart i Bibelen. Det er derfor trygt å følge fortolkningen slik den allerede foreligger i GT. Bildene finner vi også igjen i Det gamle Testamentet. Faktisk er alle symboler og tegn som brukes i NT allerede brukt er GT. Dette gjør skriften lettere og forstå.

toppen


De 70 årsukene i Dan. 9:24-27 - del 3

Vi kommer nå til bibelstudiet som berører utregningen av denne spesielle profetien om de 70 årsukene hos profeten Daniel. Vi er interessert i å se om tiden som er oppgitt i profetien stemmer med fakta, slik vi opplever det. Det er igjen viktig å holde bestemte punkter klare. I denne utregningen har vi fått uvurderlig hjelp av Sir Robert Anderson.

Profetien vedrører: 1. Daniels folk - Israel
  2. Hans hellige stad, Jerusalem
De to fyrster som er omtalt: 1. Den salvede - Messias
  2. En fyrste som kommer, Romeren Titus

VIKTIGE FAKTA
A. Tiden for utgangspunktet:
"Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem..." Dan.9:25
Dato er 14. mars 445 f. Kristus, Neh. 2:1, 8 (1. Nisan) Luk 19:41-42
B. Inntil tiden etter den 69 uken når, "... den Salvede skal utryddes og intet ha…" Dan.9:26 Dette skjedde 6. april 32 e. Kristus* (10th Nisan) Luk 19:41-42

SLIK REGNER DU:  
69 x 7 uker (hver uke er 7 år i følge Ezek. 4:6) x 360 dager.
(et profetisk år er 360 dager i følge 1. Mos 7:11-12, 24, 8:4)
173 880 dager
   
Viktig spørsmål: Hvor mange kalenderdager blir det?  
   
SLIK REGNER DU:
173 880 profetiske dager delt på 365 kalenderdager = 476 år x 365 dager = 173 740 dager
Dette er fra 14. mars 445 f. Kristus til 14. mars 32 e. Kristus  
   
Legg til skuddårsdager 116 dager
dagene mellom 14. mars til 6. april - inklusiv 24 dager
   
Totalt antall kalenderdager 173 880 dager

KONKLUSJON:

Tiden mellom dato for befalingen om å gjenoppbygge Jerusalem til Messias komme og forkastelse, er 69 uker. Det tilsvarer 173.880 dager i henhold til Bibelen.
Dette samstemmer med Julian kalender.


* dagen Jesus red inn i Jerusalem og ble forkastet.

ÅPENBARINGSBOKEN
Dette er også i tråd med Åpenbaringsboken. Vi møter den siste halvdelen av den 70. årsuken i flere avsnitt av Johannes Åpenbaring. Dette igjen samsvarer med Dan. 9:27 som taler om ”midt i uken”. Det vil si at den 70. uken eller de siste 7 årene før Jesu annet komme, vil bli delt i to.

Spesielle begivenheter innvarsler dette tidspunktet og synes å være klart markert i skriften:

- Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Dan 9:27 NB 07

Ett tusen to hundre og seksti dager
- Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i ett tusen to hundre og seksti dager. Åp 12:6 NB 07

- Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i ett tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk.
Åp 11:3 NB 07

En tid tider og en halv tid
- Og den store ørnens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt sted i ørkenen, der hun blir sørget for i en tid og tider og en halv tid borte fra slangens ansikt. Åp 12:14 NB 07

- Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den Høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for én tid og tider og en halv tid. Dan 7:25 NB 07

- Og jeg hørte hva mannen sa, han som var kledd i hvite linklær og stod over elvens vann. Han løftet sin høyre hånd og sin venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved ham som lever i evighet: Én tid og tider og en halv tid. Og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes. Dan 12:7 NB 07

To og førti måneder
- Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt det makt til å holde på i førtito måneder. Åp 13:5 NB 07

- Men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke. For den er gitt til hedningefolkene, og de skal tråkke ned den hellige stad i førtito måneder. Åp 11:2 NB 07

EN ENKELERE TIDSREGNING
Her er en noe enklere tidsregning for de 70 årsukene etter Julian kalender:
Fra Artaxerxes 20. regjeringsår. Neh. 2:1, 8  445 f. Kr. 445 år
Trekk fra år 1 f. Kristus til år 1 etter Kristus = 1 år   444 år
Fra Jesu fødsel til Jesus forkastes påsken 32   32 år
Totalt   476 år
     
Dette tilsvarer tidsrommet fra ordet utgikk om å gjenoppbygge Jerusalem
til den Salvede ble utryddet: 483 profetiske år x 360 dager – 365 kalender dager
476 år
     
Dette beviser at Daniels visjon er korrekt og at Jesus fra Nasaret er jødenes Messias og verdens frelser.
 
VISSE ABSOLUTTE FAKTA
 

Tidsrommet de 70 årsukene begynte med en befaling om å gjenreise Jerusalem. Dan 9:25

Det finns ikke noe annet bud noen steder i Bibelen som taler om å gjenreise Jerusalem.

Denne befalingen ble utstedt av kong Artaxerxes av Persia i måneden Nisan i det 20 år av hans regjeringstid. Året er 445 før Kristus.

Byen og murene rundt Jerusalem ble virkelig gjenreist som en følge av denne befalingen.

Den 1. Nisan 445 f. Kristus tilsvarer 14. mars etter vår kalender.

69 årsuker – 173 880 dager – regnet fra 14. mars avsluttes den 6. april 32.

Dagen da den 69. årsuken ble avsluttet var den dramatiske dagen da Jesus red inn i Jerusalem og var den første og eneste gang i hans liv da folket proklamerte ham som Messias og konge, som Davids Sønn.

toppen
 

 
Den 70. uken – de siste sju årene – del 4

Av Torolf Karlsen

Vi har allerede hatt god tid til å sette oss inn i Daniels profeti om de 70 årsukene. Dette bibelstudiet vil være det siste fra undertegnede vedrørende disse herlige sannheter. Vi begynner med et sitat fra Danielsboken.

- Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.
Dan 9:27 NB 07

Antikristen trer frem
Navnet ”antikrist” er ikke nevn i dette verset men handlingene som utføres peker tydelig mot hans person. Verset gir henvisninger til mange andre og flere skriftsteder som vi skal se på etter hvert.

Tidsaspektet
Hans tid er tilmålt av himmelens Gud. Han har fått 7 år (1 uke). Dette er den siste og avsluttende uken før hele profetien er fullført. Denne fullførelse innebærer at frelsen for Israel blir en realitet og at syner og profetordet blir oppfylt. Alle profetiers høydepunkt er riket for Israel. Alt dette vil endelig bli oppfylt når den 70. uken er fullført.

Hans relasjon til Israel
Det er klart at denne personen har en helt spesiell relasjon til Israels folk. Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. De mange her er Israel. Det er interessant å legge merke til hvordan verset lyder i forskjellige oversettelser:

- And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Dan 9:27 King James

- Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade; och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren." Dan 9:27 Svensk 1917

Pakten med Israel
Det ser ut til at han oppretter og stadfester en pakt med Israel i begynnelsen av denne 7 årsperioden. Denne pakten mellom antikristen og Israel fører til en fredsperiode på 3 ½ år som kommer i forkant av den store trengsel. Konflikten med araberstatene som i alle år har truet Israel blir løst. Antikrist blir mottatt i Israel som en frelser og en messias. Det var dette Jesus talte om:

- Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, ham vil dere ta imot! Joh 5:43 NB 07

Denne fredsperioden omtalt av Paulus
- Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. 1Tess 5:1-3 NB 07

Men dette er ikke den rette Messias og ei heller den virkelige freden.

Templet og ofringene er gjenopptatt
Verset forutsetter at templet i Jerusalem blir gjenoppbygget. For i midten av uken skal antikrist stoppe alle dyreoffer til Gud Jehova. - Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre.

Det må bety at de planer mange av de ortodokse jødene i dag har om en gjenoppbygging av templet, kommer til å lykkes. Hvordan de får dette til er vanskelig å si med sikkerhet. Men de vil i alle fall lykkes med sine planer om et tredje tempel i Jerusalem. Menigheten vil sikkert se noe av denne byggeaktiviteten før Jesus kommer og henter bruden.

Hvorfor opphører ofringene?
Det kan bare være én forklaring på det: Antikristen tolererer ikke at noen tror på eller ber til en annen gud en til ham selv. Han sier om seg selv at han er jødenes gud og messias og krever all tilbedelse. Dette er en forferdelig tid og Jesus taler om denne tiden i Matt. 24

Det samme gjør Paulus i 2. Tess.
- La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. 2Tess 2:3-4 NB 07

- Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Matt 24:15-24 NB 07

Ødeleggelsens styggedom
Det spesielle med denne hendelsen er det som utløser den største av alle kriser for Israel og delvis også for verden. Det er noe som kommer og som blir satt opp på som kalles for ”ødeleggelsens styggedom”. Hva er det?

Et bilde på avguder
- Deres guders utskårne bilder skal dere brenne opp med ild. Du skal ikke ha lyst til sølvet eller gullet som er på dem, eller ta det til deg, for at det ikke skal bli til en snare for deg. For det er en styggedom for Herren din Gud. Du skal ikke la noen styggedom komme inn i ditt hus, så du blir slått med bann sammen med det. Du skal avsky det og akte det for en styggedom, for det er slått med bann. 5M 7:25-26 NB 07

Oppsettelsen av dette avgudsbildet forårsaker en ødeleggelse og kalles derfor for ”ødeleggelsens vederstyggelighet”. Antiokius Epifanes er her et forbilde da han i ca. 160 f. Kristus satte opp et alter i templet i Jerusalem hvor han ofret en gris. Det var en vederstyggelighet for Herren og det startet krigen hvor makkabeerne til slutt seiret over Antiokius Epifanes.

Et magisk avgudsbilde
Dette avgudsbildet er ikke bare et vanlig avgudsbilde men sies å ha en helt spesiell makt over folk. Det er sagt noe om dette i Åp. 13

- Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Åp 13:15

Et satanisk under synes å finne sted slik at bildet blir levende. Hvordan vet vi ikke men dette bildet har altså magisk påvirkning på alle mennesker.

Mot enden med Antikrist
Mange begivenheter finner sted i løpet av disse 3 ½ år. Men dommen sover ikke og til slutt vil dommen komme over den sataniske treenigheten, antikristen, den faske profeten og satan. Dommen kommer som en flom og strømmer ned over dem som volder ødeleggelsen. Om dette er det sagt mye men vi skal bare ta med noen få vers:

- For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. 2Tess 2:7-8 NB 07

- Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Jes 11:3-4 NB 07

Profetiens endemål etter de 70 årsukene
Jesus kommer og oppretter sitt rike – 1000 år med fred i verden hvor folkeslagene skal få rene lepper og sannhet og rettferd skal råde. Ellers kan vi gjerne holde oss til utgangspunktet for profetien som begynte med endemålet:

- Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligst. Dan 9:24 NB 07

I denne teksten ligger flere løfter:

Israels frafall fra Gud skal gjenopprettes.
De skal oppleve sine synders forlatelse ved et sonoffer.
Messias skal føres frem for dem som deres evige rettferdighet.
Profetordet skal bli endelig oppfylt (i fredsriket – 1000-årsriket).
Den salvede Messias skal være for dem deres tempel og senter for tilbedelse.


Vi ser at profetordet her hos Daniel også er løfter som til slutt fører Israel frem til det som Gud alltid har tenkt med dem. De vil ta imot Jesus fra Nasaret som sin Messias og oppleve frelsen og så gå inn i 1000-årsriket med ham som Davids konge.

Appendiks
Kommentar til de som hevder at den 70 uken fortsatte etter Jesu oppstandelse.

1. Hvis dette skal være en sann tolkning må man endre tellemåten. En kan ikke si at 69 uker tilsvarer 483 år (69x7) mens den 70 uken (7 år) må fortolkes annerledes.

2. Regner man 7 år frem etter oppstandelsen kommer man noe inn i den store vekkelsen som bredte seg fra menighetens begynnelse i Apostelgjerningene.

3. De spesielle begivenheter som skulle skje etter den 70. uken (siste 7 år) skjedde ikke. Israel er fremdeles ikke frelst, 1000-årsriket har ennå ikke kommet.

Den eneste rasjonelle tolkningen er den som har blitt hevdet i disse bibelstudiene. Den 70 uken er fremdeles ikke kommet. Den ligger ennå foran oss i tid. De 69 ukene er oppfylt historie. Dette betyr at det finns et profetisk parentes mellom de 69 ukene og den 70. uken. Dette er menighetens tidshusholdning som snart avsluttes.
 
toppen

En spesiell profeti
Se siden med profetien og tidslinjen som leder til staten Israels gjenopprettelse
     
  Last ned hele dokumentet, lagre og skriv ut  
     
     
   
     
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no