Endetidens budskap slik vi finner det i Bibelen  
 
 
 
Guds tanker med Israel Jesu Kristi domstol Jesus blir konge Når Jesus blir konge - del 2
 
 
Menighetens bortrykkelse Israels profeter
     
  Israels historie fra år 135 e. Kristus  
   
 

Her fortsetter vi hva vi begynte med i forrige nummer av Sjibbolet. Hvis du vil ha hele sammenhengen, bør du finne desember-nummeret og lese på nytt den første artikkelen.

ET NYTT OPPRØR
Men i årene 130-135 vokste det frem nok en opprørsbevegelse, ledet av en mann ved navn Simon Bar Kochba. Han samlet jødene til et nytt opprør mot Rom. Dette ble raskt slått ned og Bar Kochba ble drept og hans tilhengere spredt for alle vinder. Keiser Hadrian, som var en sterk antisemitt og hatet jødene, bestemte seg for å rasere Jerusalem fullstendig og for all tid å sette en stopper for alt jødisk knyttet til landet og folket. I Hadrians krig mot Bar Kochba, utslettet romerne 985 jødiske byer og tettsteder og mer en 600 000 jøder mistet livet i kampene. Landet skulle ikke lenger hete Israel men Palestina, et navn som kommer fra filisterne, en av de argeste motstandere til jødefolket. Han raserte restene av templet hvor mange av de store steinene fremdeles lå som ruiner. Tempelberget ble gjort om til en åker og da ble profeten Mikas spådom oppfylt: - Mika fra Moresjet profeterte i Judas konge Hiskias dager og sa til hele Judas folk: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Sion skal pløyes som en åker, og Jerusalem skal bli til grushauger og tempelberget til skogbakker. Jer 26:18

Staden Jerusalem får et nytt navn, Aelia Capitolina. Hadrians familienavn var Aelios og de tre gudene han tilbad var den Capitolinske triaden, Jupiter, Juno og Minerva. Med dette lyktes Hadrian å nedverdige og skjende det hellige landet og den hellige staden med tempelplassen, på verst tenkelig vis. Men navnet Palestina ble etter hvert borte og ble ikke lenger brukt i de kommende århundrer.

JØDEFOLKET I UTLENDIGHETEN
Slik har jødefolket levd i diasporaen i om lag 2000 år. Men det har alltid bodd jøder i Israel eller Palestina og i byen Jerusalem har det alltid vært jøder til stede. Det har også vært til dels stor immigrasjon til Israel men jødene har alltid vært i mindretall i Israel, helt til våre dager.

DET OTTOMANSKE RIKET
De siste som hadde makt over det gamle Israel var tyrkerne som styrte store deler av Midtøsten. Vi kaller tyrkernes verdensrike Det Ottomanske rike som eksisterte rundt det østlige Middelhavet fra 1299 til 1923. Dette var et betydelig og sterkt keiserdømme med islam som sin religion. Det Ottomanske riket eksisterte i om lag 600 år. Den 1. verdenskrig gjorde slutt på det Ottomanske rike og feltmarskalk Edmund Allenby med de britiske troppene, inntok Jerusalem uten å ha avfyrt én kule den 9. desember 1918. Alle betydningsfulle tyrkere med hele administrasjonen hadde forlatt Jerusalem den samme dagen.

PROFETIEN BEGYNNER Å OPPFYLLES
Det er klart at med avslutningen av 1. verdenskrig, ble det åpnet et nytt vindu for jødefolket. I alle fall for en periode. Tiden for Israels tilbakevending til sitt land var nå nærmere enn noe gang før og Gud Herren begynte å sette i verk sin store plan for å få sitt folk tilbake til Israels land.

BALFOURERKLÆRINGEN
Balfour-erklæringen var et brev den britiske utenriksministeren Arthur Balfour skrev til den engelske sionistlederen Lord Rothschild i 1917. I brevet støttet han Rothschild og sa at han var enig i at jødene burde få sitt eget nasjonalhjem. Målet var «å opprette et nasjonalt hjem for jødene» slik at de kunne leve samlet og slapp å være avskilt. Det som ikke var spesifisert var hvor grensen skulle gå; om landet skulle være stort eller lite. Palestina tilhørte i realiteten ingen på den tiden. Etter at tyrkerne var drevet ut av hele Midtøsten og det Ottomanske riket oppløst etter 1. verdenskrig, var Palestina et såkalt ingenmannsland. Der bodde det jøder og arabere og noen få fra andre nasjoner. Britene hadde fått mandatet over området men det var ikke noen engelsk koloni slik mange andre land i den tredje verden var det. Det lå nå åpent for en ny tid og en nasjons skulle igjen bli en virkelighet i dette gamle landet Israel.

HERREN SAMLES SAMMEN SITT FOLK
- Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene..
Tiden var kommet da denne første del av profetien skulle oppfylles. Her er to ord vi skal legge merke til:

1) hente dere, og 2) samle dere.
Jøder fra hele verden hadde i århundrer hatt en lengsel etter å komme tilbake til sitt eget land. Men det så helt umulig ut. Plutselig ble det åpnet et vindu og mange grep sjansen. Jøder over hele verden så håp. Det var en lang prosess underveis og mange hundringer men ordet fra Gud sa: Jeg vil hente dere, jeg vil samle dere.

Til Israels land, deres eget land - og jeg vil la dere komme til deres eget land.
Herren ga dem samlingsstedet, det var deres eget land, det eneste de noen gang hadde hatt, det var Israel, Guds land og Israels land. Alt som er profetert om det jødiske folket vil skje med dem i Israel. Deres gjenopprettelse som et folk, deres opplevelse av Jesus Messias, deres verdensledende posisjon i riket for Israel, vil alt skje etter at jødene har vendt tilbake til sitt land. Israel er navnet både på landet og folket, de er ett.

GUDS FRELSESGJERNING MED ISRAEL
Djevelen vet at Gud Herren vil velsigne hele verden gjennom dette folket. Han vet at hvis folket overlever i sitt land, vil hans endelikt bli i ildsjøen. Han arbeider derfor av all makt for å forpurre Guds plan med jødefolket. Han har gjennom hele historien prøvd å utrydde jødene i de mange land de var kommet til i diaspora-tiden. Han oppreiste Hitler som et redskap for å ødelegge og utrydde jødene og 6 millioner av dem omkom i Holocaust. Men Guds planer med jødefolket kunne ikke gjøres til intet. Den 14. mai 1948 erklærte David Ben Gurion Israel som selvstendig stat. I samme stund ble Israel angrepet av sju arabernasjoner som ville drepe den nyfødte staten i sin spede begynnelse. De tapte krigen, Israel seiret, mot alle odds.

ISRAEL - EN STERK NASJON
I dag er staten Israel blitt 65 år. På denne tiden har nasjonen vokst frem med kraft og blitt et mønsterbilde på et demokrati. Det eneste demokratiet i hele Midtøsten. De er sterke på de fleste områder. En sterk økonomi, en sterkt militærmakt, dyktige og verdensledende på høyteknologi og innovasjon. En atommakt er de også en verdensleder innen medisin med mere..

I løpet av denne tiden ser man fortsatt at araberverden fremdeles fastholder sitt gamle hat mot Israel. De sier nei til samtaler med Israel, de kjøper ikke deres varer, de inngår ingen fredspakter med Israel. Men Israel overlever og blir sterkere for hver dag som går.

DET SOM FATTES ER FRELSEN
Det er likevel ett som fattes per i dag. Det er deres erkjennelse av Jesus fra Nasaret som deres Messias. Nå finns der mange Messias-troende i Israel, flere enn noen gang før. Det sies at det i dag finns 120 grupper/menigheter av slike troende over hele Israel. Men folket har ikke åpnet sitt hjerte for Jesus. Deres sinn er fremdeles forherdet mot Jesus.

- Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. 2Kor 3:14-16

Herren vil stenke rent vann på dem og de skal bli rene. Hva betyr dette? Det finns ikke noe vann som er så rent at det kan rense oss fra våre synder. Det er bare Guds ord som kan gjøre det. Vi minnes Jesus som vasket disiplenes føtter og sa: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle. Joh 13:10

EN NY UTGYTELSE AV DEN HELLIGE ÅND
Verdens første Ånds-utgytelse fant sted i Jerusalem på Pinsedagen slik det er beskrevet i Ap. gj. 2. Alle som tok i mot Ånden den dagen var jøder. Hele den første menigheten var jøder men det var bare en rest av jødefolket som opplevde Jesus som frelser. Det var forutsagt i profetene.

- For om ditt folk, Israel, er som havets sand, skal bare en rest av det omvende seg. Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet. Jes 10:22
- Og Jesaja roper ut over Israel: Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare en rest bli frelst. Rom 9:27


Resten av Israel har blitt forherdet. Historien bekrefter dette. Majoriteten av Israel forkastet Jesus.
- Hva så? Det som Israel søker etter, har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet, Rom 11:7
- Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet. 2Kor 3:14


Men en dag kommer der en ny utgytelse av Ånden. Israel vil oppleve sin andre pinse like før Jesus kommer tilbake for å opprette riket for Israel (1000års riket).

INNLEDNINGEN TIL EN NY TID
Denne livsforvandlingen vil være innledningen til en ny tid for hele verden. Israels aksept av Jesus, vil bringe liv av døde. Hele verden vil merke denne oppstandelseskraften som vil strømme gjennom Israel ut til hele verden.

- For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse (av Kristus), hva annet vil da deres antakelse (av Kristus) bli enn liv av døde? Rom 11:15

Derfor vil vi be for Israel og elske Israel. Om ikke vi gjør det, vil hjelp for Israel komme fra et annet sted. Himmelen vil støtte Israel og Mikael vil gripe inn for å beskytte og bevare jødene som Guds tanker med dem blir oppfylt.

- På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den tiden. Men på den tiden skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken. Dan 12:1

Fred over Guds Israel!

Endetidens budskap fortsetter her

 
     
     

 

 

 
   

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no