Endetidens budskap slik det er i Bibelen - fortsetter  
     
     
 
Guds tanker med Israel Jesu Kristi domstol Når Jesus blir konge - del 1 Når Jesus blir konge - del 2
 
 
Menighetens bortrykkelse Daniels 70 årsuker Profeti om Israels gjenopprettelse
 
     


Guds tanker med Israel i endens tid

Av Torolf Karlsen

-Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Esek 36:24-28

Israel historie fra begynnelsen
I grunnen begynner historien om Israel i Edens hage like etter syndefallet. Gud Herren dømmer de første mennesker og slangen og sier:
- Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1Mos 3:15

Det er tre parter i denne eldgamle profetien
1) slangen,
2) slagens ætt
3) kvinnen og
4) hennes ætt (entall).

Vi er klar over to av disse, nemlig at slangen er Satan og at ætten er Kristus. Men hvem er kvinnen. Hun må selvsagt stå i en spesiell relasjon til «ætten». Vi legger merke til at fiendskapet Gud nevner, ikke bare er mellom kvinnes ætt og slangens ætt, men også mellom kvinnen og djevelen. Satan ville fra denne stund være i et fiendskap, ikke bare til kvinnens ætt men også til denne kvinnen som skulle føde ætten. Det er umulig å tenke seg noen annen som passer i dette bildet enn nettopp Israel, hun som fødte Jesus Messias til verden. Dette stemmer nøyaktig med ordene i Johannes Åpenbaring og som forteller om kvinnen, kledd med solen og månen under hennes føtter som fødte guttebarnet som skal styre hedningene med jernstav. (Åp. 12:1-2,5)

I det neste synet, ser vi djevelen som den ildrøde dragen. Hans fall i himmelen er igjen beskrevet for dragens hale drar med seg en tredjedel av stjernene (englene) i fallet. Djevelen er denne verdens fyrste, og han har hersket over sju suksessive riker fra menneskehetens begynnelse og frem til det siste ti-statsforbundet. Dragen sto foran kvinnen (Israel) i påvente av at hun skulle føde forløseren Kristus i den hensikt å knuse ham.

Dette er historien om oppfyllelsen av profetordet og løftet fra Edens hage (1. Mos 3:15). Men vi vet at Kristus fullførte sin misjon i verden og avvæpnet maktene og myndighetene i sin død på korset og gjorde ham til intet som hadde dødens velde, djevelen (Kol. 2:15, Hebr. 2:14) Deretter satte han seg ved Guds høyre hånd i det høye.

Gud Herren er Israels ektemann
For å ytterligere stadfeste dette, tar vi det én gang til:
Det er tydelig fra GT at Gud er Israels ektemann og skriften bruker denne metaforen flere streder:
- For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Og Israels Hellige er din gjenløser, all jordens Gud kalles han. Jes 54:5
- Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt, den pakten med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Jer 31:32


Sammenlign også med Åp. 12:1, 5.
- Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer. Åp 12:1-2
- Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Åp 12:5
Legg merke til grammatikken: fortid, perfektum partisipp og futurum.

Kvinnen som vi beskriver som solkvinnen, er Israel, den eneste som kunne frembringe Messias. Jesus sa det slik: - Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Joh 4:22

Vannflommen (2500 f. Kr.)
Den store flommen som utslettet alt liv på jorden er en mega-begivenhet og et radikalt paradigmeskift for menneskeheten. Noa var den eneste gjenlevende rettferdige mann på jorden. Alle andre var korrupte og «beyond rescue», altså utenfor redning. Noa fikk beskjed om å bygge en ark til oppbevaring av liv og redning fra undergangen. Han gjorde det. Arken ble bygd i løpet av de 120 årene Noa var rettferdighetens forkynner. I denne perioden døde alle de andre rettferdige ut. Den siste av disse var Metusalem. Hans navn betyr «når han dør skal det komme». Metusalem var uten tvil en del av drama omkring byggingen av arken men gikk ikke inn i den. På den tiden ble menneskene svært gamle og GT forteller at Adam døde to år før Noa ble født.

Etter vannflommen strandet arken på fjellet Ararat. Noa hadde tre sønner, Sem Kam og Jafet. Sem ble stamfar til semittene eller det hebraisktalende folket. Sem ble også svært gammel, så gammel at han kunne sitte i Abrahams telt og fortelle ham om hendelsene før vannflommen. Da Isak ble 110 år, døde Sem. Interessante opplysninger i Bibelen.

Abrahams kall (2000 f. Kr)
Abraham var den syvende generasjonen etter Sem. De bodde i Mesopotamia, i byen Ur. Dette var en avgudsdyrkende by og spesielt måneguden var en stor gud for folket der. I Ur var der mange templer. I dette miljøet vokste Abram opp sammen med sin familie. De var avgudsdyrkere.
- Og Josva sa til hele folket: Så sier Herren, Israels Gud: Fedrene deres, blant dem Tarah, Abrahams og Nakors far, bodde i gammel tid på den andre siden av elven. De dyrket fremmede guder. Jos 24:2

Vi leser her at familien til Abram dyrket avgudene men det samme sies ikke om Abram selv.
Denne mannen, Abram skulle bli stamfar til et mektig folk, jødefolket eller Israel. De skulle være Guds folk og bi i et land som før hette Kanaan men som vi i dag kjenner som Israel. For å bli far til dette folket, åpenbarte Gud seg for Abram og kalte ham ut.
- Og Stefanus svarte: Brødre og fedre, hør på meg! Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han bosatte seg i Karan. Og han sa til ham: Dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det landet som jeg vil vise deg! Apg 7:2-3

Israel historie er lang. Fra Abraham, Isak og Jakob til Josef og det som hendte i Egypt. Folket vokser seg stort og blir en nasjon. Vandringen gjennom ørkenen under Moses og til Josva og inntoget i Kanaan. Tiden etter Josva med alle dommerne, så kongeveldet men David og Salomo. Delingen av jødefolket med 10 stammer i nord-riket som ble skilt fra Juda og Benjamin i sør. De mange ugudelige kommende og frafall fra Gud. Likevel med profetene som maner folket til lydighet mot loven. Til slutt de 10 rikenes bortføring til Assyria (Iran) i 722 f.Kr. Senere Syd-riket med bortføring til Babylon under kong Nebukadnesar i 567 f.Kr. (siste bortføring)

Juda hadde ni gode konger av 20. Israel i nord hadde man i alt 19 konger, alle ugudelige.
De 10 stammene «forsvinner» men Juda kommer tilbake til Judea under Serubabel, Esra og Nehemja. Profeter kommer igjen på banen (Haggai, Sakarja og Malaki). Den siste er Malaki. Så blir det stille i 400 år og ingen profetrøst høres før døperen Johannes står frem.

De stille årene
Alexander den stores rike (334-323 f.Kr.) blir etter hans død delt mellom fire av hans generaler. Nikator tok Mesopotamia og Syria og den siste av hans sønner, Antiokius Epifanes III vanhelliget templet i Jerusalem og ofret en gris på alteret. Han brente også de hellige skriftene. Alt dette førte til opprøret hvor makkabeerne tok opp kampen mot selevkidene og Antiokius Epifanes. Jødene seirer og Judea opplever en kort tid med selvstendighet i ca. 100 år før romerne kommer. Keiser Pompeius organiserer Østen i 63 f.Kr. og Judea blir en provins under Syria og Herodes blir lydekonge. Han er ikke engang jøde men idumeer. Folket venter på en forløser, på Messias.

Den kristne tidsregning begynner
Jesus blir født og forfølgelsen mot ham begynner med én gang i det Herodes søker etter guttebarnet for å drepe det Men Gud Herren beskytter den hellige familien.

Jesus forkynner og helbreder
Han vinner mange men hans motstandere, fariseerne og saddukeerne planlegger å drepe ham. De anklager ham for Pilatus. Jesus hudstrykes og dør på Golgata, øst for templet i Jerusalem. Men den tredje dagen etter korsfestelsen, står Jesus opp fra de døde.

En rest blir frelst
Israel som nasjon opplever at en rest tar imot Jesus. Alle de som blir frelst på pinsedagen er jøder. Mange flere blir frelst. Jødene har opplevd sin Messias men de fleste tar avstand. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Dommen kommer over jødefolket generelt.

Diasporaen eller utlendigheten
Israel var i utlendighet da disse ordene ble talt. På grunn av sin synd var de blitt revet opp fra sitt eget land og ført til Babylon. Israel var i diasporaen. Men det var ikke om denne utlendigheten Herren talte når han sa at han ville samle dem fra ALLE landene. Dette profetordet hørte til en fjern fremtid og en større utlendighet både i intensitet, utstrekning og i tid.

Det tar for lang tid å gå i detaljer men vi vet fra historien at jødene gjorde opprør mot romerne i tiden etter Jesus og i den første jødiske menighets tid. Opprøret begynte i Galilea i år 66 og spredte seg til hele landet. I begynnelsen så det ut til at det skulle lykkes å fri seg fra det romerske herreveldet men så satte romerne inn en motoffensiv om flere divisjoner. Nå begynte en langvarig krig mot den romerske overmakten.

Denne krigen varte fra 66 til 70 da Jerusalem til slutt falt. Da krigen begynte var Vespasian general for de romerske legionene. Det var til slutt hans sønn Titus som inntok Jerusalem og ødela Herodes tempel templet opprinnelig Esras tempel men fornyet og utsmykket av Herodes. Hundretusener ble drept og tusener tatt til fange og sendt til Rom for å dø i Colosseum. En forferdelig tid. Nå begynte den store utlendigheten hvor jøder fra Israels land kom til mange folkeslag i verden.

Mange jøder var fremdeles igjen i det ødelagte landet ved navn Judea, en romersk provins. Templet og gudstjenesten der var fullstendig ødelagt. Ingen offer ble lenger båret frem og yppersteprestenes og Levittene hadde ikke lenger noen tjeneste å utføre.

toppen

Les her artikkel om Erstatningsteologiens falske lære


Les og lær mer om Daniels 70 årsuker
 
 
  Jesu Kristi domstol

Det er klart for alle at det vil komme en dom som på folkemunne kalles «dommedag». I dette ligger at på den dagen skal alle mennesker stå frem for Gud Herren, alles Dommer, og gjøre regnskap for sitt liv. Det er helt riktig at alle skal frem for Gud men bildet er nok litt mer nyansert enn som så. I henhold til Guds ord, taler Skriften om fire domstoler, her oppsummert i kronologisk rekkefølge:

1. Dommen over Jesus Kristus som ble eksekvert på Golgata hvor han døde for våre synder (Jes 53:4-5)
2. Kristi domstol (gr. bema) hvor alle de troende skal stilles frem for å få sin lønn (2 Kor 5:10)
3. Dommen over nasjonene som samles i Josafats dal (Matt 25:31, Joel 3:6-7)
4. Dommen for den store hvite trone hvor alle de usalige skal dømmes (Åp.20:12-15)

Det vil gå for langt å skulle gå i detaljer i denne artikkelen og forsøke å berøre alle disse dommene. I stedet vil vi heller konsentrere oss om Kristi domstol og det som skjer der.

Kristi domstol regnskapet over kristenlivet
Når det gjelder Kristi domstol er denne relatert til det liv vi har levd som kristne. Denne delen av Kristi domstol har med vår fortid å gjøre. Ikke vår fortid som syndere uten Kristus, men all den tid, kort eller lang, som ble levde i samfunn med Herren. Det er derfor viktig å forstå at hver dag med Jesus teller i relasjon til Kristi domstol. Vi skal få igjen det som har skjedd ved legemet, enten godt eller ondt (dårlig). 2 Kor 5:10
Kristi domstol tar seg av og av slutter regnskapet for kristenlivet – uten å straffe for feil som ble gjort. Dette fordi alt i mitt liv er lagt inn under nåden og Guds tilgivelse i Kristus Jesus. Det vi står igjen med etter at ilden har prøvd enhvers verk, er det virkelig, det ekte og bestående.

Kristi domstol relatert til vår evige fremtid
Kristi domstol vil også være relatert til fremtiden. For det er klart for oss alle at vi skal fortsette å tjene kongenes Konge og herrenes Herre i all fremtid. Det betyr at Jesu menighet skal ikke tilbringe evigheten på en slag himmelsk sofa eller bare være i evigheten uten å gjøre noen ting. Skriften forteller oss at hans tjenere skal tjene ham (Åp. 22:3) Det nærmeste i så måte må være tjenesten i det 1000-årige fredsrike på jorden. Etter at Kristi menighet har passert gjennom Kristi domstol, skal menigheten selv være med i dommen. Dette er dommen over nasjonene, dommen over Israel og dommen over de falne englene. (Matt 19:28, 1 Kor 6:3). Hvilken ære og hvilken nåde!

Den kommende verden
Paulus og andre taler om den kommende verden. Dette er den verden som etterfølger denne. Igjen en henvisning til Millenniet. Hebreerbrevet sier at det ikke var under engler han (Gud) la den kommende verden. (Hebr. 2:5) Kristus skal herske uinnskrenket. Men han deler sin trone med sine. Jesu disipler var opptatt med dette og selv om Jesus refset deres egoistiske innstilling, sa han dem ikke imot. For Kristus vil virkelig dele sin kongemakt med sine etter den orden Faderen bestemmer. (Matt 20:21-23) I lignelsen om den tro og kloke tjeneren finner vi en fremtidsrettet beretning fra Jesu egen munn. Det er tydelig at han ikke relatert til den nåværende verden men den kommende. I lønnen som gir til de trofaste inngår også løftet om å herske over byer.
Jeg er så enfoldig at jeg tror han virkelig mente det han sa: «Og han sa til ham: Godt, du gode tjener! Fordi du har vært tro i smått, skal du herske over ti byer». Luk 19:17 Slike tider og tilstander krever at vi slipper til vår åndelige inspirasjon for det sprenger vårt tankebegrep en god del.

Kristi domstol prøver alt
Kristi domstol vil berøre flere aspekter ved vårt liv som troende. Dommen innfor Kristi domstol vil ført og fremst prøve våre gjerninger, vårt byggverk av handlinger gjennom et langt eller kort kristenliv. Men ikke bare gjerningene blir prøvd gjennom ilden. Selve drivkraften til alle gjerningene vil bli prøvd: Våre motiver og beveggrunner for alt vi har gjort vil også bli testet opp mot den guddommelige standard. Bare kjærligheten er å sammenligne med gull, sølv eller kostelige stener, og bli bestående og gi lønn. «Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud». 1Kor 4:5

Jesus er dommeren
Først vil vi ta med et ord av Jesus selv som berører noe av tidsaspektet over dommene som skal være.

- Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Joh 5:28-29

Først taler Jesus om alle menneskers oppstandelse og deres dom. Det er ikke slik at bare de hellige skal oppstå og dømmes, også de som har gjort ondt skal oppstå og møte din dom. Vi ser at han klart deler dommen i to avdelinger, oppstandelsen til livet det evige, og oppstandelsen som leder til fordømmelse og fortapelse. Alle de som tror hører med i den første kategorien og vil passere gjennom Kristi domstol og gå inn til livet, det evige.

Tidsaspektet
Når tid vil denne domstolen åpenbare seg? Her er Bibelen helt klar. Tiden for denne domstolen vil bli på Jesu Kristi dag. Vi har før sett at Jesu Kristi dag er dagen for hans gjenkomst for å hente menigheten hjem til himmelen. Den dagen han kommer på skyene og menigheten blir bortrykket fra jorden. Om dette sier Paulus:
- Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 1Kor 1:8
- Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2Tim 4:8


Hvem er de som dømmes ved Kristi domstol?
De som stilles frem for Kristi domstol er kun de som har tatt imot Jesus som personlig frelse, de hellige fra alle generasjoner, både som har sovnet inn men er blitt oppreist fra de døde og de som lever inntil Herren kommer. Ingen andre usalige er der.
- For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10
- Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Rom 14:10

Den samme Jesus som er vår frelser og Herre, vil også være vår rettferdige dommer. Det er tid for å gjøre opp regnskapet og få lønnen som han har lovet sine.
- Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Åp 22:12

Grunnlaget for dommen vil være troskapen
Det er visse kriterier som legges til grunn når man står innfor Kristi domstol. En av dem er troskapen mot Jesus og mot kallet i tjenesten.
- Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:2-5

Jesus selv taler noe om domstolen i forbindelse med lignelsen om den gode og tro tjener. Han er fullstendig klar over at kvaliteten hos tjenerne er forskjellig, noen er gode mens andre er både late og uforstandige.
- Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Matt 25:21
- Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Matt 25:26

Det synes klart her at troskapen mot mesteren er avgjørende for lønnen. Resultatet av denne domstolen vil variere fra person til person i overensstemmelse med hva hver og en har gjort for Herren, enten lønn eller tap av lønn.
- Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.
1Kor 3:14-15

Hovedhensikten Kristi domstol er frelse
La det være sagt med én gang: Ingen som står innfor Kristi domstol vil gå fortapt. Han man blitt bortrykket fra Jorden ved Jesu komme på skyen, er evigheten sikret. Kristi domstol har med lønnen å gjøre. Lønnen beror for en stor del på det liv og den gjerning man har levd ut på jorden. Målet med Kristi domstol er absolutt rettferdighet og rett lønn. Noe hver troende tar med seg i det liv som hver og en skal oppleve i den verden som kommer.
- slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Ef 5:27

Tiden for Kristi domstol
Tiden er "Herren Jesu dag", eller "Jesu Kristi dag". Dette uttrykket finner vi seks ganger i NT.
- Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 1Kor 1:8
- slik dere jo for en del har forstått oss, nemlig at vi er deres ros, likesom dere er vår ros på Herren Jesu dag. 2Kor 1:14
- Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Fil 1:6
- slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, Fil 1:10

Et annet uttrykk er "på den dag"
- Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer. 2Tim 1:12
- Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2Tim 4:8

Et annet uttrykk er "når Herren kommer".
- Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:5

Denne dagen kommer før 1000-årsriket og er forskjellig fra den dommen som skal finne sted innfor den stotre hvite tronen.
- Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. Åp 20:6
I denne dommen, vil det ikke finnes noen hellige fra det nye testamentets tid. Bare dem som døde uten frelsen.

Kristi domstol er også annerledes og forskjellig fra dommen over nasjonene som skal finne sted utenfor Jerusalem når Kristus kommer og skal sitte på sin herlighets trone etter at han har opprettet sitt rike.
- Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Matt 25:31-32

Dommeren er Kristus selv
Paulus talte om "Herren, den rettferdige dommer".
- Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2Tim 4:8

Jesus sa selv at Faderen hadde gitt ham hele dommen.
- For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen, Joh 5:22

Derfor er også Kristi domstol likeverdig med Guds domstol
- Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Rom 14:10

De som skal dømmes er bare de frelste
Paulus sa:
- For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10

Selv om mange allerede har gått for å være sammen med Kristus I Paradis og andre fremdeles venter på jorden, så må alle en dag åpenbares innfor Kristi domstol. Ett er sikkert. Dette er ingen fordømmelsesdomstol for Jesus hatt fjernet fordømmelsen ved Golgata kors.
- Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Rom 8:1-2
- Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Joh 5:24

Denne dommen bringer lønn eller kan hende også tap av lønn, til alle kristne i overensstemmelse med deres gjerninger på jorden i livet de har levd i troen på Jesus.

Hvorfor er det nødvendig med en slik domstol?
Vi må gi regnskap for våre liv, hvordan vi har levd for Gud på jorden. Videre så har utfallet av dommen betydning for fremtiden og det som skal skje etter bortrykkelsen. Spørsmål vedrørende vår trofasthet må besvares. Det vi har vært i vår tid på jorden vil få betydning for vår stilling i evigheten. Det er derfor nødvendig å gi hver og en riktig lønn som vil ha betydning for vår fremtidige stilling og posisjon med hensyn til Guds videre plan for de tidsaldrene som kommer.

- Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter.Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1Kor 4:1-5
- Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. 1Kor 3:14
- Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn! 2Joh 8

Alt dette vil trenge en egen spesiell dag for at alt skal komme frem i lyset.
- I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. 1Joh 4:17

Selv om lønnen vil variere I hvert enkelt tilfelle, i overensstemmelse med de virkelige fakta i livet, vil der ikke være noen fordømmelse.

Denne dommens Intensitet
Kristi domstol har sin egen intensitet, noe som kommer frem i følgende skriftavsnitt. Dagen for Kristi domstol er preget av høy intensitet fra Guds side.
- Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. Heb 10:30

toppen
 
 
 

Når Jesus fra Nasaret blir konge over jorden

Jesus kommer, illustrasjonDet profetiske ordet forteller om store endringer på jorden i endens tid. Det som til sist blir jordens redning, er at Jesus fra Nasaret blir konge over hele jorden.

Det gamle Testamentet er klar i sin framstilling av Jesus fra Nasaret. Han er kongen av Davids ætt. Her kunne vi sitere mange bibelvers fra GT men velger bare noen få:

- For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Jes 9:6

Helt fra Jesu inntreden i denne verden var han tiltenkt verdensherredømme. Det ble lagt på hans skuldre. Det betyr det at Jesus skulle bære hele verden på sine skuldre. I sin fornedrelse bar han først vår synd og der etter kommer den himmelske herligheten og så herredømmet over jorden.

I Davids hus
Oppfyllelsen av løftene om Guds rike på jord hans kongedømme krevde at Gud måtte bli menneske og fødes i Davids hus. En kan ikke skille Guds kongedømme over jorden fra Israel. Jesus er Guds Sønn, Davids sønn og Menneskesønnen i en og samme person. Det ble gitt spesielle løfter til kong David om en av hans etterkommere som skulle være konge til evig tid.

- Når dine dagers tall blir fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. 2Sam 7:12-14

Det kan høres ut som om profeten Natan taler om Salomo og hans kongedømme og dette desto mer ettersom Salomo faktisk bygget det første permanente templet. Men denne profetien taler om en som er større enn Salomo og som bygget et annet og større tempel for Herren - menigheten av både jøder og grekere. Denne kongen skulle ikke bare regjere en kort tid men for bestandig. Han var både Davids sønn (menneskelig avstamming) og Guds Sønn (guddommelig).

David fikk også se inn i fremtiden og talte profetisk om kongen som skulle herske over hele jorden. Han skrev flere salmer om denne kongen som både var hans sønn og som var hans Herre. En forunderlig hemmelighet som fariseerne på Jesu tid ikke skjønte.

- Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 2 Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion: Hersk midt iblant dine fiender! Sal 110:1-2

- Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag! Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Sal 2:6-8

Vi ser at Israel har ikke bare gitt oss Frelseren men også Kongen som vil redde verden fra den totale ødeleggelsen.

Den første fase
Den første fasen av profetien om Jesu herredømme var forbundet med hans komme til verden. Maria, jomfruen ble utvalgt til mor for Messias. Engelen Gabriel ble sendt til henne med disse ordene:

- Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Luk 1:31-33

Jesus fra Nasaret var både Marias sønn og Guds Sønn, slik vi leser av disse versene. Han skal være konge over Israel men også over hele jorden.

Vismennene fra Østen
I juleevangeliet møter vi vismennene fra Østen. Det er ikke mye vi vet om dem men vi leser at de var ledet av en stjerne og kom til Judea for å tilbe kongen som var født. De trodde at han var å finne i Jerusalem siden det var hovedstaden og endte opp i Herodes hus. Han var ikke innstilt på å dele makten med noen og søkte å drepe Jesus. Men skriften er klar og vismennenes besøk er et bevis for at Jesus fra sin fødsel av var konge. Det er jo også verdt å legge merke til at ingen andre barn av kongelig byrd blir født som konge men bare som prinser og prinsesser.

- Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham. Matt 2:1-2

Kongen i hans fornedrelse
Jesus fornektet aldri at han var konge. Han bekreftet dette ved flere anledninger. Men hans kongedømme var annerledes enn de av denne verden. Hans rike var i første rekke et åndelig rike men likevel virkelig blant alle dem som tok imot hans budskap. De fikk oppleve kongens nåde og hans makt i et forvandlet liv.

- Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus fram for seg og sa: Er du jødenes konge? Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til judeerne. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. Joh 18:33, 36-37

Jesus demonstrerte sannheten om seg selv som konge ved å bokstavelig oppfylle kongeprofetien fra Sak. 9:9 da han satte seg på trelldyrets fole og lot seg hylle av menneskemengden.

- Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge! 14 Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet: 15 Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Joh 12:13-15

Forkastet som Israels konge
Denne typen kongedømme falt ikke i smak hos den tidens åndelige ledere. For romerne var også tanken om en ny konge i jødeland et forvarsel om trøbbel og opprør. I denne fasen var tanken om et fysisk rike fremtidig tenkning, et håp som skulle realisere på et senere tidspunkt. Israel skulle få oppleve riket i sin fulle styrke men ikke mens de levde. Det skulle komme ved avslutningen av evangelieforkynnelsens tid.

- De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Apg 1:6-7

Vi legger merke til at Jesus ikke avviste tanken om et fysisk rike for Israel men sa at det skulle komme senere i Faderens time.

Riket i sin nåværende form
Jesus er konge og hans rike har kommet med åndelige realiteter. Han er kongen over våre liv og vi lever og hersker med ham i dagens verden. Synden ble beseiret av Kongen på korset. Likeså Satan og all hans makt og myndighet. De som følger kongen opplever rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd. Vi skal mer enn seire ved ham som elsket oss.

- For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Rom 5:17
- Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd. Rom 14:17

Men det kommer mye mer når vi nå går inn i endetidens drama.

Menneskesønnen er også kongen
Daniel var en profet som så mange store og herlige synder fra Gud. Det var et syn som stadig kom tilbake til ham. Det var synet av Menneskesønnen som kom med himmelens skyer

- Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Dan 7:14

Daniel beskriver Jesus Messias i hans 2. komme. Han har ikke profetert om Jesu 1. komme i sin bok men formidler profetiske syner om Jesu gjenkomst. Dette er mektige syner som gjelder Israel og tiden når Jesus Messias skal vende tilbake til jorden for å ta makten over den og folkene blir ham lydige.

toppen

 
 
Når Jesus blir konge over jorden - del 2

Jesus kommer tilbakeMange kirkesamfunn fornektet sannheten om 1000-årsriket. De mener Guds rike eksisterer både på det åndelige planet. Den Romersk Katolske kirken tror også at Guds rike er kirken og at Paven er Guds stedfortreder på jorden. Men Bibelen har en annen større og bedre forklaring på Guds rike og det er den boken vi må vende oss for å finne sannheten.

Jesu komme endrer alt
Leser vi Guds ord i den hensikt å finne det hele og fulle endetidsbildet, vil vi bli overrasket over å se hvordan hans komme vil influere på alle mennesker og ha effekt over hele jorden. Han komme til lufthimmelen fører til menighetens samling hos ham. (2 Tess. 2:1) I den første delen av Jesu komme blir menigheten frelst fra vreden. (Rom 5:9, 1Tess. 1:9-10) Når dette har skjedd vil verden oppleve den store trengsel under Antikristens styre (Dan 12:1-2, Matt 24:21) Men Jesus er sitt folk Israels Messias og konge. Han er også alle menneskers konge og skal ta makten over jorden fra Antikristen og sette seg på sin far Davids trone og herske fra pol til pol. Da først blir endetidens bilde komplett.

Israel ventet på et fysisk Guds rike
For det første er det klart at av skriften at Gud har lovet et fysisk rike på jorden ved Messias. Dette riket skal komme gjennom Israel og vil på denne måten være ”deres rike”. Man kan ikke forstå profetordet riktig dersom man utelukker et det virkelige og fysiske Guds rike på jorden. Den som skal introdusere riket er Kristus og det skal berøre alle mennesker på jorden. Det kommer ikke fordi verdens herrer ønsker det velkommen men kommer med kraft og knuser alle andre makter som står i opposisjon til Gud.

- Og i disse kongenes dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Dan 2:44
- Men Den Høyestes hellige skal få riket og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet. Dan 7:18

Jesu disipler forventet riket
Disiplene forventet at riket skulle komme til syne og trodde at det ville skje i pinsen. Jesus hadde talt om riket ved utallige anledninger og han hadde innbudt til å gå inn i det. Men han visste også at riket ikke ville komme fordi han selv ville bli forkastet av dem og med det ville riket bli utsatt til en annen tid. Så la han til lignelsen om mannen av høy byrd som dro bort for å få kongemakt og så komme tilbake.
- Mens de hørte på dette, la han også en lignelse til. For han var nær Jerusalem, og de mente at Guds rike straks skulle komme til syne. Han sa da: En mann av høy ætt dro til et land langt borte for å få kongemakt og så komme tilbake. Luk 19:11-12

Men disiplene kunne ikke legge bort tanken på et fysisk Guds rike og spurte Jesus etter hans oppstandelse om dette etter hans oppstandelse.
- De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Apg 1:6

Her brukes ordet ”å gjenreise”. I dette ligger at riket hadde vært der før men var blitt borte. Deres tanker gikk sikkert til riket som eksisterte under Salomo, en tid hvor Israel var en stor og mektig nasjon og rikdom og velstand rådet. I svaret Jesus gir dem ser vi ingen avvisning av tanken om et synlige Guds rike, men heller en forsikring om at riket ville komme i en tid som forut var bestemt av Faderen i hans egen makt. Tiden mellom hans første og annet kommet skulle brukes til å proklamere evangeliet for alle folkeslag.

- Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. 8 Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Apg 1:7-8

Riket som både kom og ikke kom
Det synes klart at Jesus kom til verden for å opprette Guds rike. Han forkynte dette klart og tydelig. Kravet for å komme inn i riket var omvendelse og tro på Messias.
- Han sa: Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet! Mark 1:15

Denne åndelige formen av Guds rike var noe som kunne oppleves der og da. Guds rike var både nærværende og samtidig fraværende og kommende. Fariseerne forventet et synlig Guds rike men fikk vite av Jesus at Guds rike i første rekke vill oppleves som en indre virkelighet. Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa:
- Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere. Luk 17:20-21

Guds rikes åndelige kraft
Dette Guds rike kan oppleves som en innvendig kraft og begynnelsen på dette er den nye fødsel av vann og Ånd. Deretter kommer både rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd.

- Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:3, 5
- Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd. Rom 14:17

Riket også fremtidig
Men Jesus fornektet ikke et synlig og fysisk Guds rike på jorden. Tvert imot lærte han sine disipler å be om at riket måtte komme. Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. Matt 6:9-10 NB07

Dette bekrefter for oss at Guds synlige rike på jorden fremdeles er fremtidig og at dets komme vil forandre hele jorden. Guds vilje vil skje på jorden slik den skjer i himmelen. Paulus hadde også en klar forståelse av dette og styrket de nyfrelstes sjeler med å formane dem at de som frelste var på vei inn i Guds rike som skal komme.

- De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Apg 14:22

En forsmak på Guds rike
Jesus overrasket sine disipler da han en dag sa til dem:

- Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike. Matt 16:28

Så gikk det seks dager før Jesus tok dem med opp på et høyt fjell for å be. Der ble han forklaret for deres øyne og de fikk se ham i sin herlighet slik han vil være når han kommer i sitt og Faderens rike. Det var en forsmak som viste disiplene noe av Menneskesønnens komme og rike. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. Matt 17:2

Verden vil oppleve Guds vrede i den store trengsel men etter denne forferdelige tiden kommer Guds rike med all sin forvandlende kraft. Herren Jesus Kristus vil ta makten og Israel vil gå inn få riket og med dem alle folkeslag som har vist kjærlighet til dem som kalles ”Jesu minste brødre”.

Les mer om Jesu komme og menighetens bortrykkelse

     
 
Last ned "Endetidens Budskap i Bibelen" som en PDF-fil
 
     
     
   
     
   

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no