En profeti over tidslinjen fra kong Kyros til Ben Gurion

Av Torolf Karlsen

Profetien om tidslinjen fra jødenes fangenskap i Babylon til staten Israels opprettelse i 1948.

Finns der en profetisk tidslinje som forutsier når tid staten Israel vil bli gjenopprettet i moderne tid? Det gjør det faktisk og her vil vi vise hvordan dette regnestykke ser ut.

Vi må da gå til profeten Esekiel som fulgte med det jødiske folket da det ble bortført av kong Nebukadnesar til Babylon ca. år 587 f.Kr. Gud Herren taler til ham om lengden på straffedommen som Juda må bære - ett år for hvert av de sabbatsårene som Juda ikke overholdt. Gjennom en symbolsk handling får vi vite hvor lang denne straffedommen vil vare. Når disse misgjerningsårene har blitt sonet, kommer et profetisk høyepunkt som igjen setter Israel på kartet.

"Så skal du legge deg på din venstre side og legge Israels-folkets misgjerninger på den! I så mange dager som du ligger på den siden, skal du bære deres misgjerning. Deres misgjerningsår gjør jeg til like mange dager for deg, tre hundre og nitti dager. Så lenge skal du bære Israels-folkets misgjerning. Når du så er kommet til ende med dem, skal du annen gang legge deg ned, du skal legge deg på din høyre side og bære Juda-folkets misgjerning. I førti dager, ÉN DAG FOR HVERT ÅR, vil jeg la deg bære den." Esek 4:4-6 NB

Israel (de 10 stammene i nord) var utenfor Guds velbehag i 390 år. Profeten Esekiel skulle bekrefte dette symbolsk ved å legge seg på sin venstre side i 390 dager.
I tillegg til dette har Juda (Juda og Benjamin) også vært utenfor Guds velbehag i 40 år. Esekiel får beskjed om å legge seg på sin høyre side i 40 dager. Til sammen utgjør dette 430 dager - det samme som 430 år - ETT ÅR FOR HVER DAG.

Juda var i Babylon i 70 år, slik det var profetert ved Jeremias. (Jer 25:11-12, 29:10)
"For så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette stedet." Jer 29:10 NB. Hele denne perioden i Babylon trekkes fra Israel og Judas misgjerningsår. Da stå man igjen med 360 år.

Om kong Kyros av Persia
Det var Kong Kyros av Persia som beseiret Babylon, det store riket hvor Nebukadnesar var konge. Hvem er denne Kyros?
 

Kyros II (regjerte fra 559-530 f. Kristus) er også kjent som Kyros den Store. Han grunnla Imperiet Persia. Da han ble konge var Persia en stat under imperiet Media. Kyros gjorde opprør og underla seg Ekbatana, hovedstaden i Media. Han avsatte Astyages, kongen av Media. I løpet av sin regjeringstid beseiret han Babylon, Lydia, og de greske byene i Lilleasia. Perserrikets fremgang førte med seg stor rikdom, en rikdom Kyros brukte for å bygge og utvikle den kongelige byen Pasargadae. Kyros hadde en hustru ved navn Kassandane. Hun var fra Armenia og datter av Pharnaspes. Med henne hadde Kyros fire barn: Cambysses II, Bardiya, Atossa og en annen datter hvis navn ikke er kjent i gamle tekster. Kilde: Wikipedia


Bibelen om kong Kyros
Bibelen taler om kong Kyros flere steder. Profeten Jesaja nevner Kyros lenge før han blir født:

"Men i Kyros', kongen i Babels første år ga kong Kyros befaling om å bygge opp igjen dette Guds hus". Esr 5:13 NB

"I kong Kyros' første år ga kong Kyros dette påbud om Guds hus i Jerusalem: Huset skal bygges opp igjen, så det blir et sted hvor folk kan bære fram offer. Grunnvollene skal legges på ny. Det skal være seksti alen høyt og seksti alen bredt,"
Esr 6:3 NB

"Og det er jeg som sier om Kyros: Han er min hyrde. Han skal fullføre alt som er meg til behag. Han skal si til Jerusalem: Du skal bygges opp igjen! – og til templet: Du skal bli grunnlagt!"
Jes 44:28 NB

Mer om tukt og straff over Israels folk
Vi skal også lese et annet avsnitt fra Guds ord som også taler om straffedom og tukt som skulle komme over Israel og vi finner dette i 3. Mosebok:

"Men dersom dere ikke lyder meg og ikke holder alle disse bud, dersom dere forakter mine forskrifter, og dersom dere forkaster mine lover, så dere ikke holder alle mine bud, men bryter min pakt, da vil også jeg gjøre slik mot dere: Jeg vil hjemsøke dere med redsler, med sott som tærer og feber som brenner, så deres øyne slokner og sjelen tæres bort. Til ingen nytte skal dere så deres utsæd, deres fiender skal ete den. Jeg vil sette mitt åsyn mot dere, og deres fiender skal slå dere. De som hater dere, skal herske over dere. Og dere skal flykte selv om ingen forfølger dere. Dersom dere enda ikke lyder meg, da vil jeg TUKTE DERE SJU GANGER MER for deres synder." 3Mos 26:14-18 NB

Gud sier han vil tukte Israel SJU GANGER MER for deres synder dersom de ikke lyder ham.
Det betyr at vi må multiplisere de 360 misgjerningsårene fra profeten Esekiel med tallet sju.
Dette gir oss en utregning som denne: 360 år x 7 = 2520 år.

Hvor langt er et bibelsk år?
Et bibelsk år har bare 360 dager. Hver måned har bare 30 dager. Det er derfor nødvendig med en omregning til Julian kalender hvor hvert år har 365 ¼ dager. Vi har altså den bibelske kalender og Julian kalender.

Den vi til vanlig bruker og regner tiden etter, er Julian kalender. Kalenderen ble innført av Julius Cesar i år 46 f. Kristus og har 365 dager. Denne kalenderen følger solens vandring og skuddårsdagene kommer hvert fjerde år.

En annen tidsregning
Jødene brukte en annen tidsregning hvor månen var avgjørende. Den jødiske kalender har 12 måneder med tillegg av en 13. måned som inneholder alle skuddårsdagene. Den bibelske modellen for tid er at én måned har 30 dager og ett år har 360 dager. Dette kommer frem av
1. Mos 7:11-12, 24, 8:24 Ezek. 4:6

"I det år av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre måneden, på den syttende dag i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet. Regnet strømmet ned over jorden i førti dager og førti netter." 1M 7:11-12 NB

"Og vannet ble stående høyt over jorden i hundre og femti dager." 1M 7:24 NB

"I den sjuende måned, på den syttende dag i måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene."
1M 8:4 NB

Fra den 17. dag i den 2. måned til den 17. dag i den 7. måned er nøyaktig 5 måneder.
5 måneder x 30 dager = 150 dager (1 Mos. 7:24). 150 dager: 5 måneder = 30 dager i hver måned.

La oss regne om disse årene til kalender-dager på denne måten:

2520 år x 360 dager = 907 200 dager (etter jødiske tidsregning)

Gjør om disse dagene til Julian kalender: 907 200 - 365,25 = 2483,77 år = 2484


Regnestykket ser da slik ut:

- Straffetiden etter Julian kalender

år

2484

- Utgangspunktet er året for kong Kyros befaling om jødenes frigjøring f. Kristus 537
+ tiden i moderne tidsregning etter Kristus - året 1947
+ dagene mellom * 3. august til 14. mai = 285 dager = 9 mnd. og 14 dager 14. mai 1948
     
* Kong Kyros utstedte sin forordning om jødenes tilbakevending til sitt eget land den
3. august  537 f. Kristus


Kan man kalle dette en tilfeldighet? Eller er det Gud som i sin langsiktige visdom forteller oss at Israel vil vende tilbake til sitt land og igjen bli en nasjon? Vi tror at Bibelen er Guds ord og forutsier hendelser lang tid i forveien. De som venter får se det oppfylles!
 
     
     
  Last ned dette dokumentet som en PDF-fil  
     
     
   
     
     
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no